Kim jesteśmy

CIRCLE została założona w 2017 r. przez grupę osób z dużym doświadczeniem i praktyką zawodową w dziedzinie przedsiębiorczości, edukacji i szkoleń, aby służyć jako platforma do tworzenia międzynarodowych sieci współpracy, a także ułatwiać synergię międzynarodowych sieci i projektów transgranicznych. CIRCLE to zrzeszeni profesjonaliści non-profit z ponad 15-letnim międzynarodowym doświadczeniem w definiowaniu i wdrażaniu projektów promujących: wymianę międzynarodową i kulturalną, integrację europejską, planowanie i realizację szkoleń, tworzenie sieci, zarządzanie projektami, przedsiębiorczość i rozwój biznesu.

CIRCLE aktywnie angażuje się w opracowywanie i wdrażanie kampanii uświadamiających i informacyjnych, aby dotrzeć do różnych kategorii zainteresowanych stron, takich jak: decydenci polityczni, środowiska akademickie i badawcze oraz szeroko rozumiane społeczeństwo obywatelskie. Kampanie uświadamiające i informacyjne odnoszą się do konkretnych aspektów integracji europejskiej, aby zachęcić partnerów do aktywnego udziału na europejskim i poza europejskim terytorium.

Główne obszary działania CIRCLE to:

  • KULTURA: organizacja wydarzeń kulturalnych, konferencji, warsztatów, wizyt studyjnych, wymian międzynarodowych i kulturalnych, międzynarodowych mobilności w Europie;
  • SZKOLENIA: planowanie i rozwijanie ścieżki szkoleniowej na tematy kulturowe i europejskie związane z: wymianami kulturowymi, politykami europejskimi i programami, wymianami międzynarodowymi, integracją europejską, tworzeniem sieci, przedsiębiorczością, rozwojem biznesu, zarządzaniem projektami, administracją i sprawozdawczością finansową.
  • BADANIA: opracowanie szczegółowych raportów badawczych dotyczących polityki europejskiej, krajowej i regionalnej;
  • ROZWÓJ I REALIZACJA PROJEKTÓW: opracowywanie pomysłów i propozycji projektów, funduszy regionalnych, krajowych, europejskich i międzynarodowych, zarządzanie projektami na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim i międzynarodowym; sprawozdawczość administracyjna i finansowa, planowanie spotkań i organizacja w Polsce, UE i krajach trzeciego świata;
  • BUDOWANIE PARTNERSTWA: określanie i rozwój sieci oraz partnerstw na poziomie międzynarodowym, w tym UE i krajach trzeciego świata;
  • DORADZTWO: zapewnianie doradztwa, wsparcia i pomocy w dziedzinie: rozwoju biznesu i internacjonalizacji, nadzorowania i zarządzania przedsiębiorstwami na poziomie lokalnym, regionalnym i europejskim;
  • ROZPOWSZECHNIANIE NAUKOWE: redagowanie i publikowanie (także online) raportów, dokumentów, badań, podręczników, materiałów dydaktycznych, narzędzi do wspierania projektów i działań przedsiębiorczych, informacji prasowych, tłumaczeń powyższych treści;

Stowarzyszenie opiera się na międzynarodowej sieci profesjonalistów ze środowisk akademickich, organizacji publicznych i prywatnych, które podzielają ambicje CIRCLE w promowaniu współpracy międzynarodowej i udziału wielu zainteresowanych stron w celu rozwoju integracji europejskiej.

CIRCLE, z siedzibą w Zielonej Górze, stanowi wirtualne centrum tworzenia i wymiany wiedzy oraz wymiany praktyk w zakresie sieci, przedsiębiorczości, rozwoju biznesu, zarządzania projektami, zapewniania szkoleń, wymiany kulturalnej i aktywnie angażuje się w międzynarodową współpracę z partnerami z większości Krajów UE oraz międzynarodowymi partnerami spoza Europy.

Top